Zasady

Kodeks Vallheru (zasady)

Nad światem Vallheru pieczę rozciąga wszystkomogąca Illuminati. Ona jest źródłem władzy Króla I (oby zachowała go w zdrowi po wszeczasy). I stoi na straży prawa , jest również Najwyższym Sędzią .Jednak nawet miłościwie nam panujący Król nie może sprawować władzy sam . Dlatego w swojej nieskończonej mądrości wybrał Książęta – osoby o nieskalanej reputacji i zasadach moralnych aby stali na straży przestrzegania prawa, porządku i w ostateczności karali tych którzy na to zasłużyli. W swoich wyrokach zawsze są obiektywni i kierują się ustalonym przez Illuminati prawem. Ukaranemu służy odwołanie do Sn Vallheru.

 1. Każdy Obywatel bez względu na swą płeć, rasę ,klasę oraz rangę jest równy wobec prawa .Ma prawo do bezstronnego osądzenia, przedstawienia swoich racji oraz prawo do obrony. W sądzie musi skorzystać z asystancji uczonego w naukach prawnych Mecenasa. Wyjątkiem jest tryb doraźny w przypadku zbrodni obrazy majestatu królewskiego.
 2. W sprawach sądowych, w których pozwanym jest Królestwo przedstawiciele Vallheru nie muszą posiadać uczonego w naukach prawnych Mecenasa. Interesy Królestwa są reprezentowane przez jedego z Władców lub Książat.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Obywatelem potężnego Królestwa Vallheru zobowiązana jest wypełnić odpowiednie i przewidziane prawem dokumenty (rejestracja i jej potwierdzenie).Po spełnieniu wszystkich obowiązków Obywatel musi zamieszkać w Altarze, przed upływem 3 dnia od uprawomocnienia się królewskiej decyzji nadającej mu ten status (zalogować się w grze) . Jeśli nie dopełni tego obowiązku zostanie wygnany z państwa (skasowanie postaci)
 4. Każdy Obywatel Królestwa zobowiązany jest do odwiedzania stolicy państwa Alerty przynajmniej raz na trzy niedziele ( jedno logowanie na trzy tygodnie) aby zapoznać się z nowymi edyktami wydanymi przez Króla I . Jeśli nie dopełni tego nakazu zostanie wygnany z państwa (skasowanie postaci ) . W razie dłuższego wyjazdu w intersach lub z powodu wyprawy wojennej Obywatel musi o tym fakcie zawiadomić Króla I
 5. Obywatel Vallheru może posiadać tylko jedno wcielenie ( jedna postać ). Jeżeli ktoś złamie ten przepis zostanie wygnany na pustkowia a jego majątek rozdany biednym będzie (ban i kasacja postaci )
 6. Każdy Obywatel musi posiadać imię, które będzie go odróżniało od innych Obywateli Vallheru .Imię to nie może naruszać dobrych obyczajów i uczuć religijnych innych osób. Poszywanie się pod innych Obywateli karane jest wygnaniem z Królestwa ( skasowanie postaci) , podszywanie się pod przedstawicieli władzy karane jest rozerwaniem końmi ( ban i skasowanie postaci ) a brak imienia, po uprzednim ostrzeżeniu, karą w wysokości 1 000 sztuk złota. Kara może być powtórzona
 7. Korzystanie z czarnej magii ( wykorzystywanie błędów w grze ) jest zakazane .Król I karze z całą surowością takie postępowanie . Obywatel przyłapany na mrocznych praktykach spalona na stosie będzie ( ban i skasowanie postaci).Jego majątek zostanie oddany na cele Świątyni a imię zapomniane na wieki . Jeżeli Obywatel zawiadomi właściwe władze o spaczeniach rzeczywistości (wykryje błędy w grze ) nagroda go nie ominie i zasłuży na wdzięczność samego Króla
 8. Naruszanie spokoju oraz włamania do domów Obywateli (postacie) i budynków prywatnych(klany itp.) jest zakazane . Każdy złoczyńca złapany na tym procederze zostanie wygnany z miasta (ban i skasowanie postaci) a jego majątek otrzymają poszkodowani
 9. Zakazane jest szpiegowanie Obywateli miasta oraz Klanów . Jest to niegodziwy sposób na uzyskanie informacji , niezgodny z naukami Illuminati . Obywateli złapanych na tym procederze będzie się ćwiartować na Placu Głównym, a jego szczątki zostaną rozsypane w Zapomnianych Dolinach (ban i skasowanie postaci) a ich majątek na rzecz skarbu Króla skonfiskowany , będzie
 10. Zakazane jest obrażanie innych Obywateli królestwa. Na osobę dopuszczając się takich działań kara w wysokości 500 sztuk złota nałożona będzie(razy poziom postaci) a w przypadku ponownym incydencie 1000 sztuk złota (razy poziom postaci). Jeżeli Obywatel nie zaprzestanie tych praktyk możliwa jest kara wygania z Miasta na okres dwóch dni lub w sytuacjach szczególnych wygnanie na pustkowia (skasowanie postaci)
 11. Zakazane jest używania w miejscach publicznych (karczma, forum, forum klanowe, przesyłki pocztowe i gadu-gadu ) słów uważanych powszechnie za obraźliwe. Jeżeli Obywatel nie będzie przestrzegał tego zakazu zostanie na niego nałożona grzywna w wysokości 500 sztuk złota(razy poziom postaci). Jeśli się to powtórzy kara wzrośnie do 1000 sztuk złota (razy poziom postaci). Jeżeli Obywatel nie zaprzestanie tego typu praktyk możliwa jest kara wygania z Miasta na okres dwóch niedziel lub w sytuacjach szczególnych wygnanie na pustkowia (ban i skasowanie postaci)
 12. Każdy Obywatel Vallheru, któremu obca jest przemoc i chęć rozlewu niewinnej krwi, może wystąpić do miłościwie mam panującego Króla o przyznanie Immunitetu . Wojska królewskie (immunitet) będą chroniły rzeczonego Obywatela przed wszystkimi wrogimi mu siłami . Jednak Obywatel obdarzony łaską królewskiego immunitetu nie ma prawa walczyć(nie można atakować innych graczy ) . Immunitet jest stały i nie odwoływalny . Trwa aż do śmierci Obywatela (ostatecznej)
 13. Każdy Obywatel Vallheru zobowiązany jest do godnego postępowania .Dlatego zakazane są nachalne prośby o pomoc finansową , w razie częstego powtarzania się tego typu zachowań imię Obywatela na okres jednej niedzieli zhańbione będzie ( przyjęcie rangi Żebraka Vallheru na okres jednego tygodnia)
 14. Wszelakie wyłudzenia i szantaże są zabronione i karane z cała surowością .Jeżeli Obywatel nie będzie przestrzegał tego zakazu zostanie na niego nałożona grzywna w wysokości 500 sztuk złota(razy poziom postaci). Jeśli się to powtórzy kara wzrośnie do 1000 sztuk złota (razy poziom postaci). Jeżeli Obywatel nie zaprzestanie tego typu praktyk możliwa jest kara wygania z Miasta na okres dwóch niedziel lub w sytuacjach szczególnych wygnanie na pustkowia (ban i skasowanie postaci)
 15. Wszelakie umowy dotyczące dóbr znacznej wartości (pożyczkowe od 1000 sztuk złota , kupna-sprzedaży od 5000 sztuk złota itp.) do swojej ważności wymagają asystancji uczonego w naukach prawnych Mecenasa
 16. Nakłanianie Obywateli do bójek ( kupowanie ataków ) jest powszechnie uważane za barbarzyństwo, za które przewidziana jest kara w wysokość 500 sztuk złota (razy poziom postaci ) . Jeśli się to powtórzy kara wzrośnie do 1000 sztuk złota (razy poziom postaci). W razie częstego powtarzania się tego typu zachowań ,oprócz kary pieniężnej, imię Obywatela na okres jednej niedzieli zhańbione będzie ( przyjęcie rangi Barbarzyńca)
 17. Zakazanej jest atakowanie słabszych Obywateli ( niższy poziom). Postępowanie takie jest niegodziwe oraz zasługuje na potępienie . Król I nie aprobuje tego typu działań .Jeśli chcesz walczyć i wykazać swoją siłę atakuj silniejszymi od siebie przeciwników . Jeśli brak Ci odwagi atakuj przeciwników równych tobie stanem (ten sam poziomem)
 18. Nie wolno atakować innych Obywateli częściej niż jeden raz na odnowienie energii (reset).Jeżeli Obywatel nie będzie przestrzegał tego zakazu zostanie na niego nałożona grzywna w wysokości 500 sztuk złota(razy poziom postaci). Jeśli się to powtórzy kara wzrośnie do 1000 sztuk złota (razy poziom postaci). Jeżeli Obywatel nie zaprzestanie tego typu praktyk możliwa jest kara wygania z Miasta na okres dwóch niedziel
 19. Każda osoba sprawująca urząd z łaski i nadania I, która użyje swoich uprawnień w niegodziwym celu , utraci zaufanie współobywateli lub pozostałych dostojników albo wejdzie w zatarg z prawem pozbawiona swojego urzędu będzie, zgodnie z postanowieniem niezależnego Sądu
 20. Władze wykonawczą na terytoruim Królestwa Vallheru sprawują Książęta . Maja oni prawo karać Obywateli za złamanie prawa . Od ich decyzji przysługuje odwołanie do SN Vallheru. Każda decyzja o nałożeniu kary musi posiadać następujące elementy :
  1. kogo dotyczy (id i nick gracza)
  2. za jakie działanie zostaje nałożona
  3. dowody potwierdzające słuszność kary
  4. wysokość kary
 21. Najwyższą władzą sądowniczą w Vallheru jest Sąd Najwyższy .Każdy Obywatel może złożyć swoja sprawę aby zbadał ją w/w sąd.
  1. W sprawach cywilnych wymagany jest wpis w wysokość 500 sztuk złota . Sąd w wyroku określa koszty sądowe oraz która strona i w jakim procencie musi je pokryć . Możliwe jest zwolnienie stron od kosztów w części lub w całości
  2. W sprawach karnych oskarżycielem jest jeden z Książąt .Oskarżony ma prawo posiadania adwokata, którego sam sobie wybiera i płaci za jego usługi
  3. Wykładni prawa może dokonać tylko SN Vallheru
  4. Wyroki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu
 22. Karę wygania może wydawać tylko SN Vallheru w postępowaniu jawnym za wyjątkiem zbrodni obrazy majestatu .Kary wygnania może wykonać tylko miłościwie nam panujący I
 23. Królowiowi I przysługuje prawo łaski w każdej sprawie i w każdym czasie
 24. Na terytorium Królestwa Vallheru obowiązuje (odpowiednio) prawo polskie (np.: ustawa o ochronie danych osobowych – zakaz podawania danych innych graczy ; kodeks karny – zasady naruszania zabezpieczeń na serverach itp). W przypadku złamania prawa Władcy Vallheru zastrzegają sobie prawo zawiadomienia właściwych organów państwowych o tym fakcie